สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
1. บริการขอใช้สื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เร่งด่วน (Audio-Visual/Electronic Media Express Borrowing)
2. บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Book Suggestion for Purchase)
3. บริการขอใช้หนังสือ/วิทยานิพนธ์ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ, ทำรายการ และอยู่ระหว่างการซ่อม (Book/Thesis Borrowing status: In process, Incatalog, and Repaired)
4. บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) ***เฉพาะบุคลากร***
5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด : หนังสือ/วิทยานิพนธ์ (Interlibrary Loan : Book and Thesis)
6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด : บทความวารสาร (Interlibrary Loan : Journal Article)
7. บริการสำเนาบทความวารสารในสำนักหอสมุด (Journal Copy Service in Library)
8. บริการอบรมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library Training)

บริการยืมสารสนเทศด่วน (BUU Library Expess)