สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E- form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้