สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการขอรับบริการต่างๆ ดังนี้
1. บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Book Suggestion for Purchase)
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด : หนังสือ/วิทยานิพนธ์ (Interlibrary Loan : Book and Thesis) *เอกสารที่ไม่มีในสำนักหอสมุด
3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด : บทความวารสาร (Interlibrary Loan : Journal Article) *เอกสารที่ไม่มีในสำนักหอสมุด
4. บริการอบรมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library Training)
5. บริการขอใช้หนังสือ/วิทยานิพนธ์ สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ, ทำรายการ และอยู่ระหว่างการซ่อม
(Book/Thesis Borrowing status: In process, Incatalog, and Repaired)

คู่มือบริการยืมสารสนเทศด่วน (BUU Library Expess)