ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา)รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด: อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (การใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสำนักหอสมุด, การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ, การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์) และการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (Endnote X7)
ห้อง: Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สอน: นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต
เริ่มวันที่: 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560       เวลา: 09:00 น.
เริ่มวันที่: 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560       เวลา: 16:00 น.
จำนวน: 6 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 65 ที่นั่ง
จำนวนที่สำรองนั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 0 ที่นั่ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม : รายชื่อ
* ข้อกำหนด เกณฑ์การผ่านรายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 1. ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนและเข้าอบรมไม่เกินเวลา 9.15 น. ของรอบเช้าและไม่เกินเวลา 13.15 น. ของรอบบ่าย 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมครบรวมทั้งสิ้น 6 ช.ม. (รอบเช้า 3 ช.ม. และรอบบ่าย 3 ช.ม.)

ขออภัย มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
รับจำนวนจำกัด 65 ที่นั่งเท่านั้น