ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา)รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด: อบรมทักษะการรู้สารสนเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา
ห้อง: Cyber Zone I ชั้น 6 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สอน: นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต
เริ่มวันที่: 12 มกราคม พ.ศ. 2561       เวลา: 09:00 น.
สิ้นสุดวันที่: 12 มกราคม พ.ศ. 2561       เวลา: 16:00 น.
จำนวน: 6 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 68 ที่นั่ง
จำนวนที่สำรองนั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 0 ที่นั่ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม : รายชื่อ
* ข้อกำหนด เกณฑ์การผ่านรายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 1. ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนและเข้าอบรมไม่เกินเวลา 9.15 น. ของรอบเช้าและไม่เกินเวลา 13.15 น. ของรอบบ่าย 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมครบรวมทั้งสิ้น 6 ช.ม. (รอบเช้า 3 ช.ม. และรอบบ่าย 3 ช.ม.)

ขออภัย มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
รับจำนวนจำกัด 68 ที่นั่งเท่านั้น