ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา)


รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด: อบรมทักษะการรู้สารสนเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา
ห้อง: Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สอน: นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต
เริ่มวันที่: 12 มกราคม พ.ศ. 2561       เวลา: 09:00 น.
เริ่มวันที่: 12 มกราคม พ.ศ. 2561       เวลา: 16:00 น.
จำนวน: 6 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่งเหลือ: 1 ที่นั่ง จาก 68 ที่นั่ง
จำนวนที่สำรองนั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 0 ที่นั่ง

หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมครั้งนี้
การลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รายชื่อ