ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา)


รายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด: อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
ห้อง: Cyber Zone I อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สอน: นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต
เริ่มวันที่: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561       เวลา: 09:00 น.
เริ่มวันที่: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561       เวลา: 16:00 น.
จำนวน: 6 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่งเหลือ: 43 ที่นั่ง จาก 60 ที่นั่ง
จำนวนที่สำรองนั่งเหลือ: 2 ที่นั่ง จาก 2 ที่นั่ง
* ข้อกำหนด เกณฑ์การผ่านรายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 1. ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนและเข้าอบรมไม่เกินเวลา 9.15 น. ของรอบเช้าและไม่เกินเวลา 13.15 น. ของรอบบ่าย 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมครบรวมทั้งสิ้น 6 ช.ม. (รอบเช้า 3 ช.ม. และรอบบ่าย 3 ช.ม.)
หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมครั้งนี้
การลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ (ใช้ Username และ Password ของระบบ http://reg.buu.ac.th)
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รายชื่อ