ยืนยันการลงทะเบียน(สำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา)


รายวิชา การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
รายละเอียด: อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin และ อักขราวิสุทธิ์
ห้อง: Cyber Zone II ชั้น 6 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้สอน: นางสาว นิสาชล กาญจนพิชิต
เริ่มวันที่: 23 เมษายน พ.ศ. 2561       เวลา: 09:00 น.
สิ้นสุดวันที่: 23 เมษายน พ.ศ. 2561       เวลา: 12:00 น.
จำนวน: 3 ชั่วโมง
จำนวนที่นั่งเหลือ: 43 ที่นั่ง จาก 50 ที่นั่ง
จำนวนที่สำรองนั่งเหลือ: 0 ที่นั่ง จาก 0 ที่นั่ง

หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมครั้งนี้
การลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ (ใช้ Username และ Password ของระบบ http://reg.buu.ac.th)
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รายชื่อ